Потрібна консультація?

Залишити заявку

Залишаючи заявку, ви підтверджуєте, що прочитали та погоджуються з Політикою конфіденційності та Політикою cookie

Наші месенджери

Угода користувача (оферта)

Останнє оновлення: 30.09.2023

Вітаємо вас на сайті Стоматології ДЮНА!

Текст цієї Оферти є договором, публічною пропозицією Димової Ніни Леонідівни, ІПН 2284010486, місцезнаходження: м. Одеса, вул. Бочарова 23/1 – (надалі “Виконавець”, “Ми”, “Стоматологія ДЮНА”) надати на вашу користь (надалі “Ви”, “Пацієнт”, “Замовник”) оплатні медичні послуги.

Будь ласка, уважно ознайомтесь з положеннями цієї Оферти, перш ніж використовувати будь-які наші послуги, адже з моменту прийняття її умов, ця оферта виступає юридично обов’язковим договором між нами (надалі разом — «Сторони»).

Що таке Стоматологія ДЮНА

Стоматологія ДЮНА — це сучасна та комфортна стоматологія, де ми надаємо всі види стоматологічних послуг.

Більше інформації про нас ви можете знайти на нашому веб-сайті https://duna.od.ua/

Порядок укладення Договору

Ця Оферта визначає права та обов’язки сторін у зв’язку з наданням медичних послуг Пацієнту на умовах, визначених у цьому Договорі. Виконавець зобов’язується надати медичні послуги Пацієнту, а Пацієнт зобовʼязується прийняти та оплатити надані послуги відповідно до умов, визначених цим Договором. У випадку погодження окремих умов, Сторони можуть укласти окремий договір про надання медичних послуг.

Відповідно до статей 641, 642 Цивільного Кодексу України у разі прийняття викладених нижче умов та оплати послуг юридична або фізична особа, яка робить акцепт цієї оферти, стає Замовником (акцепт оферти рівносильний укладенню договору на умовах, викладених в оферті). Приймаючи Оферту, Замовник тим самим підтверджує, що ці умови не обмежують його законних прав та інтересів.

Виконавець підтверджує що має право здійснювати господарську діяльність в галузі медичної практики відповідно до чинного законодавства України.

Обсяг, вид послуг, їх вартість і строк надання визначаються у кожному випадку окремо з урахуванням медичних показників здоров’я Пацієнта та можливостей Виконавця.

Замовник висловлює згоду на умови цього Договору та укладає цей Договір приєднання у момент здійснення першої оплати.

Приймаючи Оферту, Замовник тим самим підтверджує, що ці умови не обмежують його законних прав та інтересів.

Пацієнт надає свою інформовану згоду на обрання та використання методів діагностики, профілактики та лікування, запропоновані Виконавцем. Пацієнт підтверджує, що рішення про надання інформованої згоди є вільним та ґрунтується на інформації, що надана Виконавцем доступною формою.

Оплата

Вартість послуг, що надаються за цим Договором визначається індивідуально та формується із врахуванням Прайс-листу цін Виконавця що розміщений на сайті. Виконавець виключно на власний розсуд встановлює ціни, що зазначені у Прайс-листу. Загальна сума, за цим Договором, становить вартість всіх послуг, наданих за період його дії.

Замовник оплачує 100% вартості наданих послуг відразу після завершення надання послуг (етапу надання послуг)  Виконавцем.

Замовник вправі встановлювати інші правила оплати окремих послуг, де це зумовлено виробничою необхідністю.

У випадку порушення Пацієнтом умов оплати за цим Договором, Виконавець має право на компенсацію збитків та може припинити або відмовити у подальшому наданні будь-яких послуг до моменту виконання Пацієнтом свого обовʼязку. У разі відновлення надання послуг за цим Договором, Виконавець вправі вимагати повну попередню оплату послуг, що будуть надані.

Пацієнт має право відмовитись від надання послуг на будь-якому етапі. Вартість вже наданих послуг не повертається.

Порядок надання послуг

Послуги надаються Виконавцем згідно з цим Договором, в робочі дні та години, визначені Виконавцем та доведені до відома Замовника..

Послуги надаються як правило лише за попереднім записом. Виконавець залишає за собою право змінювати час надання послуг.

Послуги що надаються за цим договором відповідають загальним професійним вимогам, що зазвичай висуваються до послуг такого роду, та вимогам якості, встановленим законодавством України.

Приймання послуг за цим договором супроводжується підписанням Сторонами Акту приймання наданих послуг, або без такого.

Відразу після завершення надання послуг (етапу надання послуг)  Виконавцем Замовник вправі відмовитися від підписання акту приймання наданих послуг та заявити Виконавцю мотивовану відмову від прийняття послуг. У такому разі Виконавець протягом 14 (чотирнадцять) календарних днів усуває виявлені недоліки.

У випадку, коли Пацієнт не заявив Виконавцю мотивовану відмову від підписання Акту приймання наданих послуг відразу після завершення надання послуг (етапу надання послуг), такі послуги вважаються наданими належним чином та прийнятими Пацієнтом.

Послуги також вважаються наданими належним чином у випадку:

 • Якщо ускладнення або інші побічні наслідки втручання виникли через біологічні особливості організму Пацієнта, за відсутності ознак порушення Виконавцем вимог, що стандартно висуваються для таких послуг.
 • Виникнення дискомфорту, що спричинений особливістю медичних методик і є наслідком реакції організму на фізичний чи хімічний вплив препаратів, про що Пацієнт був інформований Виконавцем заздалегідь і який триває в межах прийнятного та очікуваного строку.

У максимально можливому обсязі, але не менше ніж передбачено чинними законодавством України, та там де це можливо, Виконавець не надає гарантію на надані послуги.

Якщо інше не передбачено законодавством, обсяг гарантійного зобовʼязання Виконавця не може перевищувати обсягу гарантії, що надається виробником матеріалів.

Податки Сторін

Сторони повністю самостійно відповідають за нарахування та сплату всіх податків та інших обов’язкових платежів, у зв’язку з виконанням цієї оферти.

Залучення третіх осіб

Виконавець виконує роботи Замовнику на свій ризик та особисто. Одночасно, Виконавець має право залучити до виконання робіт інших осіб (субпідрядників), залишаючись відповідальним перед Замовником за результат їхньої роботи.

Термін дії та розірвання

Ця оферта діє протягом 12 календарних місяців з моменту оплати послуг Стоматології ДЮНА  та автоматично продовжується на невизначений термін, якщо Сторони не домовляться про її припинення в письмовій формі.

Замовник має право самостійно відмовитись від цього Договору, інформуючи Виконавця про відмову не пізніше ніж за 10 робочих днів до запланованої дати розірвання. У будь-якому випадку, припинення Договору можливе тільки після надання оплачених Послуг.

Виконавець має право припинити цей Договір самостійно, інформуючи Замовника про це заздалегідь за 10 днів. У разі дострокового припинення Договору, оплата може бути частково або повністю повернута за згодою сторін. У разі погодинної оплати, повернення враховує кількість фактично відпрацьованих годин. У разі сплати фіксованої оплати, повернення визначається на основі кількості фактично відпрацьованих годин, помножених на мінімальну погодинну плату.

Припинення дії Договору не звільняє Сторони від відповідальності за його порушення, що мало місце під час дії Договору.

Форс-мажорні обставини

Сторони звільняються від відповідальності за невиконання та/або неналежне виконання зобов’язань за цим Договором при виникненні обставин непереборної сили, таких як: прийняття державними органами нормативно-правових актів, що суттєво перешкоджають виконанню Договору, землетруси, повені, пожежі, тайфуни, урагани, воєнні дії, масові захворювання (епідемії, епізоотії), обмеження перевезень, заборона торговельних операцій з окремими країнами внаслідок застосування міжнародних санкцій, а також при виникненні інших подібних обставин, які не залежать від волі Сторін.

Сторона, що піддалася впливу обставин непереборної сили, зобов‘язана повідомити про це іншу Сторону, протягом п’яти днів з дня настання таких обставин.

Приватність

Ми поважаємо вашу приватність та встановлюємо певну політику і процедури щодо збору та обробки ваших даних у зв’язку з наданням вам відповідних послуг.

Умови та порядок забезпечення приватності даних викладені в Політиці конфіденційності на нашому Вебсайті та поширюються на вас, а також, де це застосовано, на ваших працівників, протягом строку дії цього договору.

Персональні дані

Користуючись послугами Стоматології ДЮНА, ви цим даєте згоду на збір, обробку та передачу своїх персональних даних (зокрема на отримання, внесення в базу даних, поширення, передачу третім особам, доповнення чи іншу зміну, знищення та інші дії, які може вчиняти сторони з їх персональними даними в письмовій (паперовій), електронній та іншій формі.

Сторони цим підтверджують свою згоду на те, що, у випадку необхідності, їх персональні дані можуть бути оброблені та надані третім особам, крім випадків, коли це прямо заборонено законодавством України.

Виконавець зобовʼязується не розголошувати відомості про хворобу, результати обстеження, огляду, а також інтимні та/або сімейні аспекти життя Пацієнта у зв’язку з наданням послуг за цим Договором, крім випадків, передбачених законодавством.

Пацієнт надає згоду на фото- та відеозйомку під час лікування, використання цих матеріалів в наукових та рекламних цілях, за умови додержання вимог конфіденційності.

Пацієнт надає свою інформовану добровільну згоду на проведення діагностики, лікування, операцій та застосування знеболювання.

Відмова від зобов’язання

Відмова, поблажливість або не наполягання будь-якою Стороною у будь-якому одному або більше випадків на виконанні будь-якого положення цього Договору не тлумачиться як відмова або поступка правами відповідної Сторони на виконання такого положення у майбутньому, і зобов’язання другої Сторони відносно такого виконання у майбутньому залишається повністю дійсним та чинним до моменту припинення цієї оферти.

Відповідальність

Замовник самостійно несе відповідальність за отримання, досягнення та/чи реалізацію будь-яких вигод, прямо чи опосередковано пов’язаних з застосуванням результатів Послуг за цією Офертою.

Виконавець відповідає за дотримання погоджених строків надання Послуг, крім випадків прострочення внаслідок невиконання Замовником своїх зобов’язань.

У максимальному ступені, що допускається законодавством, Виконавець не несе відповідальність за будь-які збитки (у тому числі збитки у зв’язку з недоотриманою комерційною вигодою, призупиненням комерційної і виробничої діяльності, втратою даних), які можуть виникнути в процесі надання послуг за цією Офертою, навіть якщо Замовник не був повідомлений про можливе виникнення таких збитків. Обмеження передбачені цим пунктом не застосовуються щодо тих видів відповідальності, які не можуть бути виключені або обмежені відповідно до закону.

Усі штрафи та компенсації, при наявності підстав, виплачуються Стороною лише за вимогою другої Сторони, проте не більше ніж сума отриманих від Замовника коштів за попередній до порушення Розрахунковий період.

Виконавець не несе відповідальності за результати наданих послуг та за шкоду, у разі її заподіяння здоров’ю Пацієнта у наступних випадках:

 • Бездіяльності Замовника, а також не здійснення останнім всіх дій, необхідних для забезпечення можливості надання Послуг Виконавцем за цією офертою, у тому числі неявка або несвоєчасна явка Пацієнта на заплановані прийоми чи контрольні огляди;
 • Невиконання Замовником інструкцій і/або рекомендацій Виконавця, спрямованих на виконання цього Договору, невиконанням призначень та рекомендацій чи плану надання послуг Визначених Виконавцем.
 • Відмовою Пацієнта від продовження надання послуг чи достроковим розірванням Договору.
 • Неповідомленням або невчасним повідомленням Пацієнтом суттєвої інформації про стан свого здоров’я (анамнез), наявність шкідливих звичок чи подання завідомо неправдивих відомостей.
 • Отриманням аналогічних за змістом та відносно того самого предмету послуг від інших осіб, що і послуги надані Виконавцем.
 • Несвоєчасним повідомленням Пацієнтом Виконавцю про ускладнення, що виникли під час дії Договору.
 • Використанням лікарських засобів та медичних виробів неналежної якості або таких, що не були призначені Виконавцем.
 • Виявлення індивідуальної чутливості (алергічної реакції, неприйняття тощо)  препаратів або матеріалів, які були схвалені для застосування.
 • Розвитком захворювань чи патологій, які не пов’язані з наданням послуг за цим Договором.

Виконавець не несе відповідальності у випадку настання шкоди чи ускладнень, що не є результатом дій чи бездіяльності Виконавця і відбулось не з його вини.

Право, що застосовується і вирішення спорів

Усі спори та розбіжності, які виникають в ході виконання цієї оферти, вирішуються шляхом переговорів між сторонами.

Якщо спір неможливо вирішити шляхом переговорів протягом 30 календарних днів, він вирішується в судовому порядку за місцезнаходження Виконавця відповідно до законодавства України.

Звернення, пропозиції та ваші претензії, які пов’язані з надання послуг можуть бути направлені за адресою info@duna.od.ua.

Недійсність будь-якого із положень оферти

В разі якщо яка-небудь умова цієї оферти стане або буде визнана недійсною у зв’язку з невідповідністю якому-небудь закону, ця умова не братиметься до уваги або ж Сторонами будуть вжиті заходи щодо зміни договору тою мірою, щоб зробити договір дійсним і зберегти в повному обсязі наміри Сторін.

Переуступка прав

Ці Умови не підлягають переуступці, передачі або ліцензуванню, крім як з нашої попередньої письмової згоди. Ми можемо передавати, переуступати або делегувати ці Умови, а також наші права і обов’язки без попереднього повідомлення.

Зміни

Ми можемо змінювати, доповнювати чи в інший спосіб модифікувати умови Оферти час від часу у випадках, коли це вимагається змінами до законодавства, коли це потрібно для кращого захисту прав користувачів Програми чи третіх осіб, коли ми розширюємо або іншим чином змінюємо формат або перелік наданих послуг.

Листування

Листування між Сторонами у будь-якій формі (включаючи, але не обмежуючись спілкуванням електронною поштою, у соціальних мережах або з використанням месенджерів), зберігає юридичну силу після укладення цього Договору та може бути враховане для його тлумачення.

Контактна інформація

Якщо у вас є будь-які питання до Стоматології ДЮНА, ви можете звернутися до нас за адресою: info@duna.od.ua.

Ваша команда Стоматології ДЮНА

Цей сайт використовує файли cookies та сервіси збору технічних даних відвідувачів. Детальніше